Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa

Bierawa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa


Numer ogłoszenia: 10610 - 2015; data zamieszczenia: 15.01.2015


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 404536 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa na warunkach określonych w załączniku nr 10 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowiącym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności: - odbiór zmieszanych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór selektywnych odpadów komunalnych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - odbiór odpadów biodegradowalnych lub popiołu z palenisk domowych bezpośrednio z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Bierawa, - zapewnienie mobilnych punktów zbiórki odpadów nie rzadziej niż dwa razy w roku, - zapewnienie dwa razy w roku zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych opon do średnicy 56 cm. - zapewnienie mieszkańcom gminy pojemników oraz worków oraz zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bierawa oraz uchwałą w sprawie określenia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.31.00-7, 90.51.20.00-9, 90.50.00.00-2, 90.51.13.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • REMONDIS Gliwice Sp. z o.o., ul. Kaszubska 2, 47-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 779580,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 619272,00
  • Oferta z najniższą ceną: 619272,00 / Oferta z najwyższą ceną: 651480,00
  • Waluta: PLN.