Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach

 

Bierawa: Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach

Numer ogłoszenia: 62359 - 2014; data zamieszczenia: 24.03.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52256 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont i modernizacja Domu Kultury w Dziergowicach. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: - wymianę stolarki okiennej, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, - docieplenie ścian. 2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, warunki gwarancji oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo m.in.: - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany - wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na składowisko odpadów lub inne miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami Roboty budowlane w części Domu Kultury od wejścia głównego budynku należy wykonać do 9 kwietnia 2014 r. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji tj. w przedmiarze robót, STWIORB występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w przedmiarze robót, STWIORB. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.03.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • K+D Budownictwo Sp. z o.o., ul. Głubczycka 21, 47-200 Kędzierzyn - Koźle, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 87485,90 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 72142,77
  • Oferta z najniższą ceną: 72142,77 / Oferta z najwyższą ceną: 95237,82
  • Waluta: PLN.