Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie

 

Bierawa: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie


Numer ogłoszenia: 309666 - 2014; data zamieszczenia: 17.09.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 273632 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy Publicznym Gimnazjum w Bierawie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: a) roboty przygotowawcze - rozebranie nawierzchni ze sztucznej trawy - zeszlifowanie malowanych linii na bieżni -oczyszczenie podłoża betonowego b) nawierzchnia Nawierzchnia ze sztucznej trawy o parametrach opisanych w projekcie budowlanym. Trawę ułożyć należy na istniejącym podłożu betonowym. Nawierzchnia bieżni to warstwowa nawierzchnia poliuretanowa ułożona na istniejącym podłożu betonowym: - warstwa użytkowa nawierzchni typu natrysk ok 2 mm - warstwa pośrednia elastyczna grubości ok. 11 mm - warstwa elastyczna typu ET grubości 35 mm c) roboty wykończeniowe Wykonanie linii wyznaczających poszczególne boiska i tory bieżni Na boisku wyznaczyć należy : - boisko do piłki ręcznej - boisko do koszykówki - boisko do siatkówki - kort tenisowy. Na bieżni wyznaczyć 4 tory do biegów. d) główne parametry geometryczne: - powierzchnia boiska - 968 m2 - powierzchnia bieżni - 330 m2 2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, warunki gwarancji oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo m.in.: - utylizację starej nawierzchni z sztucznej trawy, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót , STWIORB występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.20-4, 45.21.22.21-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Ogród Usługi Ogrodnicze Leszek Kułak, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 156111,39 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 184622,80
  • Oferta z najniższą ceną: 184622,80 / Oferta z najwyższą ceną: 284130,00
  • Waluta: PLN.