Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa

logo.jpeg

 

Bierawa: Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa


Numer ogłoszenia: 130760 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 104986 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego łącznie z oprogramowaniem wraz z świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu oraz z instalacją oraz obsługą serwisową. Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Gminy Bierawa w ramach projektu Połączeni cyfrowo w gminie Bierawa realizowanego w ramach działania 8.3 programu Innowacyjna gospodarka wraz opieka serwisową posprzedażną sprzętu i oprogramowania. 1. Wymagania: 1) Zakup i dostawę 40 stacjonarnych zestawów komputerowych, w skład zestawu wchodzi: monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, pakiet oprogramowania zabezpieczającego, stacja robocza, router z przeznaczeniem dla wskazanych 40 gospodarstw domowych jako grupy docelowej 2) Zakup i dostawę 58 stacjonarnych zestawów komputerowych, w skład zestawu wchodzi: monitor, klawiatura, mysz, system operacyjny, pakiet oprogramowania zabezpieczającego, stacja robocza, drukarka laserowa, router z przeznaczeniem dla : a) Przedszkola Dziergowice - 1 zestaw komputerowy+1 drukarka laserowa b) Przedszkola Bierawa - 1 zestaw komputerowy+1 drukarka laserowa c) Gimnazjum Bierawa - 2 zestawy komputerowe+1 drukarka laserowa d) Zespołu Szkół Dwujęzycznych w Solarni - 20 zestawów komputerowych+1 drukarka laserowa e) Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu - 8 zestawów komputerowych+1 drukarka laserowa f) Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni - 11 zestawów komputerowych+1 drukarka laserowa g) Szkoły Podstawowej w Dziergowicach - 12 zestawów komputerowych+1 drukarka laserowa h) GOPSu w Bierawie - 3 zestawy komputerowe+1 drukarka laserowa 3) Zapewnienie 24 miesięcznej aktualizacji oprogramowania i licencji 4) Zakup i dostawę nowego oprogramowania dla 98 zestawów komputerowych, w skład oprogramowania wchodzi: pakiet biurowy oraz oprogramowanie antywirusowe i monitorujące; 5) Przeprowadzenie szkolenia dla 40 osób - beneficjentów 6) Opieka serwisowa posprzedażna sprzętu i oprogramowania przez okres 24 miesiące. UWAGA W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zamówienia/specyfikacjach technicznych zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem wyposażenia albo wskazane normy, aprobaty, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia równoważnego albo oferowanie rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla uczestników projektu wraz z instalacją oraz obsługą serwisową. Obejmuje świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 40 rodzin będących uczestnikami projektu oraz 8 jednostek organizacyjnych gminy przez okres 9 miesięcy wraz z instalacją i pracami instalacyjno-konfiguracyjnymi - dla 40 rodzin oraz 8 jednostek organizacyjnych 1. Wymagania a) Dostarczenie Internetu do 40 gospodarstw domowych (łącznie 40 komputerów) + 8 jednostek organizacyjnych (58 komputerów) na terenie Gminy Bierawa z wykorzystaniem dostępnej sieci dostępowej oraz posiadanej technologii i urządzeń. b) Prace instalacyjne i konfiguracyjne - 40 rodzin (40 komputerów) + 8 jednostek organizacyjnych (58 komputerów). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec specyfikacji zostały określone w załączniku nr 6 i nr 7 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 32.42.00.00-3, 72.31.80.00-7, 72.41.10.00-4, 72.40.00.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • UNIZETO TECHNOLOGIES S.A., Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 384210,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 464908,02
  • Oferta z najniższą ceną: 464908,02 / Oferta z najwyższą ceną: 464908,02
Waluta: PLN.

 

Dotacje na innowacje

Inwestujemy w Waszą przyszłość

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka