Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135

 

Bierawa: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach,

działki nr 95 i 135


Numer ogłoszenia: 150405 - 2014; data zamieszczenia: 10.07.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195464 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Brzeźcach, działki nr 95 i 135. Zakres rzeczowy zadania obejmuje: - roboty przygotowawcze Geodezyjne wytyczenie pasa drogi. - roboty ziemne Wykonanie koryta na zjazdach oraz w miejscach braku konstrukcji przebudowywanej drogi - roboty odwodnieniowe Droga posiadać będzie odwodnienie powierzchniowe. Wody opadowe odprowadzane będą na pobocza. - podbudowy Oczyszczenie, wyprofilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża oraz wzmocnienie podbudowy kruszywem łamanym 0/63 mm - średnia grubość 10 cm oraz wykonanie nowej podbudowy z tłucznia niesortowanego o grubości 25 cm ułożonej na warstwie odcinającej z piasku o grubości 10 cm. - nawierzchnia Nawierzchnia drogi to nawierzchnia podwójnie utrwalana emulsją i grysami kamiennymi: a) warstwa górna: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego 5-8mm w ilości 8 dm3/m2 b) warstwa dolna: powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową przy użyciu grysu kamiennego 8-12 mm w ilości kruszywa 10 dm3/m2 - roboty wykończeniowe Naprawa poboczy (ścinka, uzupełnienie, plantowanie). Główne parametry geometryczne: - łączna długość drogi: 950 m - szerokość jezdni - 3,5 m - powierzchnia całkowita nawierzchni jezdni i zjazdów - 3 446,5 m2 2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, warunki gwarancji oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo m.in.: - kompleksową obsługę geodezyjną, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - operat geodezyjny powykonawczy w 3 egz, - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót , STWIORB występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.32.26-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.07.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TRANSKOM Robert Białdyga, ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Jaryszów, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 158523,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 140135,30
  • Oferta z najniższą ceną: 140135,30 / Oferta z najwyższą ceną: 166441,45
  • Waluta: PLN.