Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych

 

Bierawa: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych


Numer ogłoszenia: 274242 - 2014; data zamieszczenia: 18.08.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 149145 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy Bierawa w roku szkolnym 2014/2015 w formie zakupu biletów miesięcznych. Miejsce realizacji: teren Gminy Bierawa. Zakup biletów miesięcznych upoważniających do przejazdu do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na n/w trasach: 1. Zbiorcze zestawienie liczby dzieci dojeżdżających do Publicznego Gimnazjum w Bierawie: a) Solarnia - Bierawa - 8 biletów, b) Dziergowice - Bierawa - 28 biletów, c) Lubieszów - Bierawa - 9 biletów, d) Kotlarnia - Bierawa - 10 biletów, e) Korzonek - Bierawa - 3 biletów, f) Ortowice - Bierawa - 6 biletów, g) Stara Kuźnia - Bierawa - 15 biletów, h) Brzeźce - Bierawa - 3 biletów, i) Stare Koźle - Bierawa - 17 biletów, j) Grabówka - Bierawa - 3 bilety. Razem: 102 biletów, 2. Zbiorcze zestawienie liczby dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Starej Kuźni: a) Korzonek - Stara Kuźnia - 5 biletów, b) Ortowice - Stara Kuźnia - 10 biletów, c) Kotlarnia - Stara Kuźnia - 31 biletów, Razem: 46 biletów, 3. Zbiorcze zestawienie liczby dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Starym Koźlu: a) Brzeźce - Stare Koźle - 16 biletów, b) Bierawa - Stare Koźle - 25 biletów, c) Grabówka - Stare Koźle - 2 bilety, Razem: 43 biletów 4. Zbiorcze zestawienie liczby dzieci dojeżdżających do Dwujęzycznej Szkoły w Solarni: a) Lubieszów - Solarnia - 20 biletów, b) Bierawa - Solarnia - 20 biletów, c) Ortowice - Solarnia - 4 biletów, d) Stara Kuźnia - Solarnia - 7 biletów, e) Stare Koźle - Solarnia - 6 biletów, f) Brzeźce - Solarnia - 13 biletów, g) Grabówka - Solarnia - 1 bilet, h) Korzonek - Solarnia - 2 bilet, i) Dziergowice - Solarnia - 48 biletów, Razem: 121 biletów, 5. Zbiorcze zestawienie liczby dzieci dojeżdżających do Szkoły Podstawowej w Dziergowicach: a) Grabówka - Dziergowice - 8 biletów, b) Bierawa - Dziergowice - 15 biletów, c) Lubieszów - Dziergowice - 14 biletów, d) Solarnia - Dziergowice - 9 biletów, Razem: 46 biletów 6. Zbiorcze zestawienie liczby dzieci dojeżdżających do Publicznego Przedszkola w Bierawie z oddziałami zamiejscowymi: a) Stara Kuźnia - Kotlarnia - 9 biletów, b) Ortowice - Kotlarnia - 3 bilety, c) Korzonek - Kotlarnia - 1 bilet, d) Grabówka - Bierawa - 2 bilety, e) Korzonek - Bierawa - 4 bilety, d) Brzeźce - Stare Koźle - 9 biletów, Razem: 28 biletów RAZEM BILETÓW MIESIĘCZNYCH: 386 biletów Liczba uczniów podana wyżej jest liczbą aktualną na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego i w trakcie roku szkolnego może ulec zmianie. Wykonawca na trasie nr 1 zapewnia opiekuna do dzieci w autobusie. Na pozostałych trasach opiekunów do dzieci w autobusie zapewnia Zamawiający. Usługa realizowana będzie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. wakacji zimowych i letnich, przerw świątecznych oraz dni wolnych zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej jako dni wolne od zajęć szkolnych. Do świadczenia usług w zakresie transportu dzieci do placówek oświatowych gmina oddaje do dyspozycji Wykonawcy autobus szkolny typu GIMBUS. Warunki dzierżawy GIMBUSA określa projekt umowy - dzierżawy autobusu. Dowóz i odwóz odbywać się będzie wg rozkładu jazdy, stanowiącego załączniki nr l do umowy. W Bierawie koło szkoły przesiadają się dzieci ze szkoły w Solarni do Korzonka, Ortowic, Kotlarni i Starej Kuźni do autobusu w kierunku Kotlarni. Autobusy muszą czekać na siebie.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Arriva Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 324074,07 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 357162,00
  • Oferta z najniższą ceną: 357162,00 / Oferta z najwyższą ceną: 357162,00
  • Waluta: PLN.