Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa

Bierawa: Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa


Numer ogłoszenia: 282722 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 249182 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeźcach, ul. Kwiatowa. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: - kolektor z rur PVC Dz 200 typ S SDR34 SN8 - 187 mb, - kolektor z rur PVC Dz 160 typ S SDR34 SN8 - 25 mb, - studzienki kontrolne betonowe fi 1000 - 3 szt. - studzienki połączeniowe z tworzyw sztucznych fi 425 właz D-400 - 4 szt. - studzienki połączeniowe z tworzyw sztucznych fi 425 właz C-250 - 7 szt. 2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, warunki gwarancji oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. 3. Wykonanie zadania obejmuje dodatkowo m.in.: - kompleksową obsługę geodezyjną, - wykonanie dokumentacji powykonawczej, - operat geodezyjny powykonawczy w 3 egz., - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - odbiory z udziałem inwestora, - po zakończeniu robót doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren budowy, - opracowanie planu BIOZ jeżeli będzie wymagany Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt budowlany oraz STWIORB stanowiące załączniki do SIWZ. Przedmiar robót stanowi wyłącznie materiał pomocniczy ułatwiający Wykonawcy wyliczenie ceny ofertowej przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót , STWIORB występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji tj. w projekcie, przedmiarze robót, STWIORB wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.12.00-0, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • TELNOW Dariusz Nowak, ul. Czarnieckiego 1, 47-420 Kuźnia Raciborska, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 103332,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 72500,00
  • Oferta z najniższą ceną: 72500,00 / Oferta z najwyższą ceną: 78819,31
  • Waluta: PLN.