Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku

 

Bierawa: Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku


Numer ogłoszenia: 321970 - 2014; data zamieszczenia: 29.09.2014


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281204 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, 47-240 Bierawa, woj. opolskie, tel. 077 4872266, faks 077 4872262.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest odwiert otworu studziennego, awaryjnego nr R ujęcia wód podziemnych w Korzonku. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.: - odwiert otworu studziennego według zatwierdzonego projektu robót geologicznych, - wykonanie pompowań próbnych nowej studni, - wykonanie badań wody, - wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej zatwierdzającej zasoby eksploatacyjne odwiertu, - obsługę geodezyjną, - wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, - kamerowanie otworu studziennego, - zabezpieczenie otworu przed przeciekaniem z samowypływu - organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy, - oznakowanie budowy, - opracowanie planu ruchu górniczego. 2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia publicznego, warunki płatności, warunki gwarancji oraz warunki odbioru robót zawarte są we wzorze umowy. Szczegółowy zakres robót precyzuje projekt robót geologicznych. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji występuje konkretny producent materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w dokumentacji. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.22.20-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Robót Wiertniczych i Inżynieryjnych HYDROeŁPOL Sp. z o.o., ul. Nowa 29/31, 90-030 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 180810,00
  • Oferta z najniższą ceną: 149568,00 / Oferta z najwyższą ceną: 232519,20
  • Waluta: PLN