Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzenia ścieków, określa ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. ( Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ). Cytowana ustawa zalicza tego rodzaju usługi do zadań własnych Gminy (art. 3).

Na terenie gminy Bierawa zadania te realizowane są przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.

Obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjnego oraz zakres usług, określa uchwalony przez Radę Gminy Bierawa regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

 

Dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków musi odbywać się na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym, a odbiorcą usług.
 

PDFuchwala-nr-xxxvi-265-2021-w-sprawie-regulaminu-dostarczania-wody-i-odprowadzania-sciekow.pdf (216,90KB)


 

Ile za wodę i ścieki

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa co roku przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne w Taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 

PDFtaryfa-glrzt70552021.pdf (374,78KB)

 

 

Kary

Przedsiębiorstwo wodno – kanalizacyjne może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli odbiorca usług nie wniósł opłat za dwa kolejne okresy. Przedsiębiorstwo musi jednak udostępnić zastępczy punkt poboru wody pitnej (art. 8 ustawy).

 

 art. 28 ustawy  cyt. na wstępie:

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

 

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

3. (uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1.000 zł za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.