Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Odpady

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2023

PDFBierawa_Analiza SGOK za 2023 r.pdf (1,08MB)
 


ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA POZIOMÓW W 2023 ROKU

DOCXzestawienie poziomów.docx (17,34KB)
 


WYKAZ INSTALACJI DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY Z TERENU GM. BIERAWA  W 2023 r.

DOCXwykaz instalacji.docx (21,74KB)
 


 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2022

PDFBierawa - Analiza SGOK za 2022 r.pdf (648,40KB)


ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA POZIOMÓW W 2022 ROKU

DOCXzestawienie poziomów.docx (17,24KB)
 


WYKAZ INSTALACJI DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY Z TERENU GM. BIERAWA  W 2022 r.

DOCXwykaz instalacji 2022.docx (21,17KB)
 


 

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2021

 

PDFBierawa - Analiza SGOK za 2021 r._v.2.pdf (941,94KB)


ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA POZIOMÓW W 2021 ROKU

DOCXPoziomy-w-2021.docx (16,64KB)


 WYKAZ INSTALACJI DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY Z TERENU GM. BIERAWA  W 2021 r.

DOCXWYKAZ INSTALACJI ZA ROK 2021.docx (26,79KB)


GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2020

PDFBierawa - Analiza SGOK za 2020 r..pdf (1 004,53KB)


ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA POZIOMÓW W 2020 ROKU

DOCXpoziomy-w-2020.docx (16,69KB)


 WYKAZ INSTALACJI DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY Z TERENU GM. BIERAWA  W 2020 r.

DOCXwykaz-instalacji-w-2020.docx (19,69KB)


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA

 TERENIE GMINY BIERAWA ZA ROK 2019

PDFBierawa - Analiza SGOK za 2019 r._v.2.pdf (815,79KB)


ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA POZIOMÓW W 2019 ROKU

DOCXpoziomy-w-2019.docx (16,63KB)


 WYKAZ INSTALACJI DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY Z TERENU GM. BIERAWA  W 2019 r.

DOCXwykaz instalacji w 2019.docx (19,68KB)


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIERAWA ZA ROK 2018

PDFBierawa - Analiza SGOK za 2018 r..pdf (791,96KB)
 


ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA POZIOMÓW W 2018 ROKU

PDFpoziomy-w-2018.pdf (111,38KB)
 


 WYKAZ INSTALACJI DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY Z TERENU GM. BIERAWA  W 2018 r.

PDFwykaz instalacji w 2018.pdf (227,71KB)
 


ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY BIERAWA ZA ROK 2017

DOCBierawa - Analiza SGOK za 2017 r.-1.doc (673,00KB)

 


ZESTAWIENIE OSIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ BIERAWA POZIOMÓW W 2017 ROKU

DOCXpoziomy w 2017.docx (16,57KB)

 


 WYKAZ INSTALACJI DO KTÓREJ ZOSTAŁY PRZEKAZANE ODPADY Z TERENU GM. BIERAWA  W 2017 r.

DOCXInstalacje za 2017.docx (21,30KB)

 


OSIĄGNIĘTE POZIOMY OGRANICZENIA I RECYKLINGU ODPADÓW Z TERENU
GMINY BIERAWA ZA ROK 2016

pobierz plik:

PDFPoziomy 2016.pdf (116,39KB)

 


            WYKAZ  INSTALACJII DO KTÓREJ  ZOSTAŁY PRZEKAZANE  ODPADY  

Z TERENU  GM. BIERAWA  W 2016 r.

pobierz plik:

PDFWykaz instalacji z 2016 roku.pdf (146,86KB)

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI

NA TERENIE GMINY BIERAWA
ZA ROK 2016

pobierz plik:

PDFBierawa - Analiza SGOK za 2016 r.pdf (871,19KB)

 


WYKAZ  INSTALACJII DO KTÓREJ  ZOSTAŁY PRZEKAZANE  ODPADY  KOMUNALNE 

Z TERENU  GM. BIERAWA  W 2015 r.

 

Nazwa i adres instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne

Regionalne Centrum Zagospodarowania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o.

ul. Naftowa 7

47-230 Kędzierzyn-Koźle;

RIPOK

Instalacja MBP

Regionalne Centrum Zagospodarowania Odpadów „Czysty Region” Sp. z o.o.

ul. Naftowa 7

47-230 Kędzierzyn-Koźle;

Miejskie Składowisko Odpadów

w  Kędzierzynie-Koźlu

Naprzód Sp. z o.o.

ul. Raciborska 144B

44-280 Rydułtowy;

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dzierżysławiu

RIPOK

Instalacja MBP

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice;

Instalacja do segregacji odpadów zlokalizowana na terenie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Ciężkowicach

47-260 Polska Cerekiew

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice;

Sortownia Odpadów Komunalnych z selektywnego zbierania

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Laryszowska; Instalacja do mechanicznego sortowania odpadów

42-600 Tarnowskie Góry

ul. Laryszowska

Remondis Gliwice Sp. z o.o.

ul. Kaszubska 2

44-100 Gliwice;

Baza magazynowa

w Ciężkowicach

47-260 Polska Cerekiew

Huta Kościuszko S.A. w upadłości likwidacyjnej

ul. Metalowców 13

41-500 Chorzów;

(wykorzystanie jako podsypka do utwardzania fundamentów pod urządzenia w halach produkcyjnych)

Cofinco Poland Sp. z o.o.

ul. Graniczna 29

40-017 Katowice;

Instalacja MBP

ul. Dębina 36

44-335 Jastrzębie Zdrój

EKO MAR

Sp. z o.o.

ul Rozwojowa1

44-335 Jastrzębie Zdrój;

Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnego zbierania

Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji  Odpadów

Sp. z o.o.

ul. Zwycięstwa 36

44-100 Gliwice;

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

RHENUS RECYCLING POLSKA Sp. z o.o.

ul. Wawelska 107
64-920 Piła;

Zakład sortowania i uzdatniania stłuczki szklanej

 


 

OSIĄGNIĘTE  POZIOMY  OGRANICZENIA I RECYKLINGU ODPADÓW  Z TERENU 

GMINY BIERAWA ZA ROK  2015

 

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA  w 2015 roku

61,3 %

 

 

 

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia11) następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

48,3 %

 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami11)  innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

100 %

 

 


 

Z dniem 1 stycznia 2016 r  na terenie Gminy działa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany w Bierawie przy ulicy Gliwickiej.

Zarządcą PSZOK jest:

 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie,

47 – 240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12.

 

Poniżej zamieszcza się regulamin korzystania z PSZOK.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH zlokalizowanego na terenie Gminy Bierawa

§ 1.1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Opadów Komunalnych, położonego w Bierawie przy ulicy Gliwickiej, zwanego w dalszej części regulaminu PSZOK.

2. Zarządcą PSZOK jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie, 47 – 240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12.

3. PSZOK przyjmuje odpady, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym (77 4872804) lub osobistym w siedzibie Zakładu, tj.

1) w poniedziałki od 8.00 – 16.30;

2) od wtorku do piątku od 8.00 – 15.00;

3) w soboty w godz. 9.00 – 11.00 - po zebraniu większej ilości zgłoszeń.

§ 2.1. PSZOK przyjmuje i zagospodarowuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych, o których mowa w załączniku nr 1 do uchwały, które wytworzone zostały przez mieszkańców Gminy Bierawa.

2. Odpady przyjmowane są tylko i wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy.

§ 3.1. Przyjęcia odpadów dokonuje pracownik PSZOK po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów komunalnych ujętych w załączniku nr 1 do uchwały.

2. Na wniosek dostarczającego odpady wydawane jest potwierdzenie przyjęcia odpadów na PSZOK.

3. Dostarczane odpady muszą spełniać następujące wymagania:

1) odpowiednio posegregowane oraz niezanieczyszczone;

2) w przypadku odpadów w postaci płynnej - umieszczone w szczelnych i nieuszkodzonych pojemnikach wraz z informacją o zawartości;

3) możliwe do identyfikacji;

4) odpady zielone przyjmowane są luzem lub w workach foliowych koloru brązowego natomiast odpady kuchenne ulegające biodegradacji przyjmowane są w workach foliowych koloru brązowego;

5) odpady wielkogabarytowe muszą być opróżnione z zawartości;

6) dostarczane opony (w maksymalnej ilości 10 sztuk rocznie z jednej nieruchomości zamieszkałej) mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz samochodów osobowych;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci gruzu, w ilości nieprzekraczającej 300 kg rocznie na jednego mieszkańca.

4. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady nieujęte w załączniku nr 1, np. zmieszane odpady komunalne, styropian, wełna mineralna, papa.

5. Wyładunek odpadów dostarczonych do PSZOK w miejsca wskazane przez pracownika należy do osoby dostarczającej.

6. Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że dostarczone odpady nie pochodzą z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Bierawa lub gdy ich ilość wskazuje na to, że odpad pochodzi np. z działalności gospodarczej.

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego – 7 – Poz. 2238

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania w przypadku:

1) stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych;

2) braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych;

3) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.

§ 4.1. Na terenie PSZOK osoby niepełnoletnie mogą przebywać wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów.

2. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do:

1) bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP oraz p. pożarowych;

2) podporządkowania się zaleceniom obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca i sposobu zdeponowania dostarczanych odpadów.

3. Na terenie PSZOK obowiązuje organizacja ruchu oraz kierunek poruszania się zgodnie z oznakowaniem oraz wskazaniami pracownika.

4. Korzystanie z usług oferowanych przez PSZOK jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Dziennik Urzedowy Województwa Opolskiego – 8 – Poz. 2238

 


Odpady są niewątpliwie jednym z istniejących zagrożeń środowiska. Stwarzają specyficzne problemy związane tak z zapobieganiem ich powstawaniu i ewentualną minimalizacją, jak i z późniejszym postępowaniem bądź w postaci ich odzysku, bądź unieszkodliwienia.

Przewodnim aktem prawnym, obejmującym tematykę gospodarki odpadami  jest ustawa z 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
Cele i zadania do realizacji w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w Planie gospodarki odpadami dla Gminy Bierawa, który jest częścią Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

 

 PDFuchwała nr XLI-315-10 w sprawie aktualizacji Programu Ochrony Środowiska.pdf (35,34KB)

PDFAktualizacja Programu Ochrony Środowiska.pdf (1,21MB)

PDFAktualizacja Planu Gospodarki Odpadami.pdf (626,01KB)

PDFBierawa - Analiza SGOK za 2015 r.pdf (896,17KB)
 

 


Segregacja odpadów jest wymogiem XXI wieku.

Pamiętaj!

1. Segregując odpady mniej zapłacisz za wywóz śmieci.
2. Przeterminowe leki możesz zostawić w każdej aptece.
3. Kupując w sklepie nowe opony, sprzęt RTV, AGD zostaw zużyte u sprzedawcy.
4. Stare akumulatory możesz bezpłatnie zostawić na stacjach benzynowych.
5. Zużyte baterie możesz wrzucić do specjalnych pojemników wystawionych
    w miejscach publicznych ( np. szkoły, przedszkola).