Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 8/2015 w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  8 / 2015

Wójta  Gminy  Bierawa  
z dnia 23 stycznia 2015 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)  oraz § 4 ust. 2 uchwały nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje: 

§ 1. 

1.  Nabywa się na mienie Gminy Bierawa nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w gminie Bierawa, obręb Bierawa, w ewidencji gruntów i budynków oznaczoną numerem działki 892/3 o powierzchni 0,0100 ha, której prawo własności zapisane jest w księdze wieczystej nr OP1K/00009220/2.

2.  Wartość nieruchomości opisanej w pkt. 1 wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł, 0/100).

§ 2. 

Działka, o której mowa w § 1 zostanie nabyta w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości tj. chodnika oraz części drogi o nazwie ulica Ogrodowa. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.