Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 545/2014 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  545 / 2014

WÓJTA  GMINY  BIERAWA  
z dnia 8 maja 2014 r.

 
W sprawie: nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy.

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) oraz § 4 ust. 2 uchwały nr XXIX/194/2013 Rady Gminy Bierawa z dnia 15 lutego 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opols. z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje:


§ 1.

1.      Nabywa się nieodpłatnie na mienie Gminy Bierawa nieruchomość gruntową Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego, stanowiącą drogę, położoną w gminie Bierawa, obręb Dziergowice, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako: działka nr 1010, z k. m. 11  o pow. 0,5589 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr OP1K/00063616/1.

2.      Wartość nieruchomości opisanych w pkt. 1 wynosi 16 770,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt zł, 0/100)

 § 2

Działka, o której mowa w § 1 zostanie nabyta w celu realizacji zadań własnych gminy, z przeznaczeniem na drogę publiczną.

 § 3

Traci moc zarządzenie nr 540/2014 Wójta Gminy Bierawa z 24 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości gruntowych na mienie gminy.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.