Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 630/2014 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr   630/ 2014 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 13 października 2014 r.
 

  

W sprawie: ogłoszenia drugiego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz zarządzenia nr 539/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oraz w związku z negatywnym wynikiem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej z dnia 22 sierpnia 2014 r., zarządza się co następuje: 

§ 1.

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 316/1, położoną w Brzeźcach, będącą własnością Gminy Bierawa. 

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 

§ 3.

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Brzeźcach. 

 

Załącznik do zarządzenia
nr   630  /2014  z dnia 13.10.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 13 października 2014 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.), 

o g ł a s z a m

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bierawa 

1.       Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość:

1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość położona na działce nr 316/1 w Brzeźcach
o powierzchni 0,
0700 ha, zapisana w księdze wieczystej OP1K/00032120/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych

2

Położenie nieruchomości

Brzeźce

3

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Oznaczona symbolem MNU jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie zagrożenia powodzią.  

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem RV, PsIV

5

Obciążenia nieruchomości

Księga Wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek

2.       Cena wywoławcza 24 000,00 zł.

3.       Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 450,00 zł

4.       Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 26 listopada 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24. o godz. 1000

5.       Wadium 2 400,00 zł

6.       Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a)      wpłata wadium w terminie do dnia 21 listopada 2014 roku na konto Bank Pekao SA
nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508,

b)      okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,

c)      pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,

d)      wadium zostanie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają,

e)      osobie, która wygra przetarg – wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży,

f)       osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej, traci wadium.

8.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

9.       Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

10.   Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość upływa najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

11.  Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

 

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w. 112, email.: nieruchomosci@bierawa.pl