Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 568/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  568 / 2014 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 13 czerwca 2014 r.

 

W sprawie: odwołania pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Starym Koźlu, stanowiącej własność Gminy Bierawa.

  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518), zarządza się co następuje:

§ 1

Odwołuję pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 338, położoną w Starym Koźlu, będącą własnością Gminy Bierawa, ustalony na dzień 11 lipca 2014 r. godz. 1020, z uwagi na konieczność rozważenia możliwości sprzedaży pod kątem zbycia w drodze bezprzetargowej, tj. na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 2

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Odwołanie przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Starym Koźlu.