Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 578/2014 w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  578/ 2014

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 26 czerwca 2014 r.

 
W sprawie:     wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu.

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm) oraz zarządzenia nr 536/2014 Wójta Gminy Bierawa z 10 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zarządza się co następuje:

 § 1

Wyrażam zgodę na rozłożenie na raty ceny nabycia udziału w nieruchomości położonej w Starym Koźlu przy ul. Sobieskiego 1, w ewidencji gruntów oznaczonej numerem działki 185 o powierzchni 0,0410 ha, wynoszącą 12 940,00 zł, w następujący sposób:

- I rata w wysokości 4 340,00 zł z terminem zapłaty do dnia aktu notarialnego

- II rata w wysokości 4 300,00 zł z terminem zapłaty do 31.03.2015 r.

- III rata w wysokości 4 300,00 zł z terminem zapłaty do 31.03.2016 r.

 § 2

Z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości na raty o której mowa w § 1, ustala się zabezpieczenie hipoteczne na rzecz Gminy Bierawa w księdze wieczystej KW nr OP1K/00018931/5, w wysokości ceny zakupu, tj. 12 940,00 zł.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.