Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 585/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na spredaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  585 / 2014 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 3 lipca 2014 r.

W sprawie: ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Brzeźcach, stanowiącej własność Gminy Bierawa.

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz zarządzenia nr 539/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, położonej w Brzeźcach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zarządza się co następuje:

 § 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 316/1, położoną w Brzeźcach, będącą własnością Gminy Bierawa.

 § 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 § 3.

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Brzeźcach.  

 

Załącznik do zarządzenia
nr  585  /2014  z dnia 03.07.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 3 lipca 2014 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 ze zm.),

 

o g ł a s z a m

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 

1.       Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość:

1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość położona na działce nr 316/1 w Brzeźcach
o powierzchni 0,
0700 ha, zapisana w księdze wieczystej OP1K/00032120/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych

2

Położenie nieruchomości

Brzeźce

3

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Oznaczona symbolem MNU jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka położona w strefie „B” ochrony konserwatorskiej oraz w strefie zagrożenia powodzią.  

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem RV, PsIV

5

Obciążenia nieruchomości

Księga Wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek

2.       Cena wywoławcza 28 000,00 zł

3.       Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 420,00 zł

4.       Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 22 sierpnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24. o godz. 1000

5.       Wadium 2 800,00 zł

6.       Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

7.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a)      wpłacenie wadium w terminie do dnia 19 sierpnia 2014 roku w kasie tut. Urzędu lub na konto
Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508,

b)      okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,

c)      pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,

d)      wadium zostanie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają,

e)      osobie, która wygra przetarg – wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży,

f)       osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

8.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

9.       Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

10.   Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość upływa najpóźniej do dnia zawarcia umowy.

11.  Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

 

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w. 112, email.: nieruchomosci@bierawa.pl