Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 593/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  593 / 2014 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 23 lipca 2014 r.
  

W sprawie: ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),  art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 815 ze zm.) oraz zarządzenia nr 513/2014 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Starym Koźlu i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącą działkę nr 126, położoną w Starej Kuźni, będącą własnością Gminy Bierawa. 

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym
w załączniku do niniejszego zarządzenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Starej Kuźni.
 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

Załącznik do zarządzenia
nr  593 /2014  z dnia 23.07.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 23 lipca 2014 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108),

o g ł a s z a m

pierwszy ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bierawa

1.       Przedmiotem przetargu jest niżej wymieniona nieruchomość:

1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość położona na działce nr 126 w Starej Kuźni
o powierzchni
0,0363 ha, zapisana w księdze wieczystej OP1K/00064204/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych

2

Położenie nieruchomości

Starej Kuźni

3

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

Oznaczona symbolem MR jako tereny zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej o niskiej intensywności zabudowy  

4

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona symbolem B

5

Obciążenia nieruchomości

Księga Wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek

2.       Przetarg ograniczony do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przyległych do przedmiotowej nieruchomości - ze względu  na to, że nieruchomość nie posiada drogi dojazdowej.

3.       Cena wywoławcza 5 000,00 zł

4.       Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 450,00 zł

5.       Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 5 września 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24. o godz. 1000

6.       Wadium  500,00 zł

7.       Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a)      pisemne zgłoszenie osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu wraz z załączonym tytułem prawnym do nieruchomości przyległej, które należy składać do dnia 29.08.2014 r. Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w UG w dniu 03.09.2014r.

b)      wpłata wadium w terminie do dnia 1 września 2014 roku na konto prowadzone przez Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508,

c)      okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,

d)      pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,

e)      wadium zostanie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają,

f)       osobie, która wygra przetarg – wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży,

g)      osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

9.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

10.   Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

11.   Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość - do dnia zawarcia umowy.

12.  Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący. 

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266, email.: nieruchomosci@bierawa.pl