Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 599/2014 w sprawie odwołania pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  599/ 2014 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 12 sierpnia 2014 r.
 


W sprawie: odwołania pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Starej Kuźni, stanowiącej własność Gminy Bierawa.

  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1 

Odwołuję pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 126, położoną w Starej Kuźni, będącą własnością Gminy Bierawa, ustalony na dzień 5 września 2014 r. godz. 1000, z uwagi na wniosek dotyczący roszczeń co do przedmiotu przetargu.  

§ 2

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.      Odwołanie przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Starej Kuźni.