Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 605/2014 w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie

 

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr   605/ 2014

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 21 sierpnia 2014 r.

 

W sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Lubieszowie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 pkt. 9, art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz § 5 ust. 4 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia
zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje: 

§ 1 

Przeznacza się do zamiany nieruchomość gruntową niezabudowaną, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 314/1, arkusz mapy 2, pow. 0,0171 ha, położoną w obrębie Lubieszów, stanowiącą mienie komunalne Gminy Bierawa, której prawo własności zapisane jest w księdze wieczystej KW nr OP1K/00031693/1, na  nieruchomość gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów numerem działki 380/7, arkusz mapy 2, pow. 0,0410 ha, położoną w obrębie Lubieszów, stanowiącą własność osób fizycznych, której prawo własności zapisane jest w księdze wieczystej KW nr OP1K/00040961/7.

Cena nieruchomości wynosi :

- działki nr 314/1  - 1 370,00 zł

- działki nr 380/7  - 3 280,00 zł  

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami. 

§ 3 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.