Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 619/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa

 

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  619/ 2014 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 25 września 2014 r.
 

  

W sprawie: ogłoszenia pierwszych  ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),  art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 2, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz zarządzenia nr 594/2014 z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zarządza się co następuje: 

§ 1.

Ogłasza się pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Bierawie, będących własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargach w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie.  

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zał. do zarządzenia nr 619/2014 z dnia 25.09.2014 r.

 

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 25 września 2014 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

o g ł a s z a m

pierwsze ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bierawie, stanowiących własność Gminy Bierawa

1.       Nieruchomości objęte przetargami

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie, opis nieruchomości, termin zagospodarowania

Cena wywoławcza [zł]

Wadium [zł]

Miejsce i termin przetargu

KW OP1K/00028866/1

Dz. nr 1479/3 o pow. 0,0109 ha

Bierawa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem RVI. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w części symbolem MN- jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz symbolem (A)K45D1/2 jako ulica dojazdowa – w miejscu istniejącej drogi

 

5 000,00

 

500,00

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24

07.11.2014 r. godz. 1000

KW OP1K/00028866/1

Dz. nr 1496/2 o pow. 0,0110 ha

Bierawa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolami RV, RVI. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w części symbolem MN- jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

5 040,00

504,00 zł

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24

07.11.2014 r. godz. 1010

2.       Przetargi ograniczone do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przyległych do przedmiotowych nieruchomości. Wielkość nieruchomości nie pozwala na ich samodzielne zagospodarowanie.  

3.       Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 450,00 zł każda.

4.       Obciążenie nieruchomości – nieruchomości wolne od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek w księdze wieczystej.

5.       Postąpienie – wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

6.       Warunkiem przystąpienia do każdego przetargu jest:

a)      pisemne zgłoszenie osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu wraz z załączonym tytułem prawnym do nieruchomości przyległej, które należy składać do dnia 30.10.2014 r. Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w UG w dniu 04.11.2014 r.,

b)      wpłata wadium w terminie do dnia 3 listopada 2014 roku na konto prowadzone przez Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508,

c)      okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,

d)      pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,

e)      wadium zostanie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają,

f)       osobie, która wygra przetarg – wadium zostanie zaliczone w poczet ceny sprzedaży,

g)      osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.

7.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

8.       Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.

9.       Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość - do dnia zawarcia umowy.

10.  Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 077 / 4872 266, email.: nieruchomosci@bierawa.pl