Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie nr 592/2014 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach

 

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  592 / 2014 

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 23 lipca 2014 r.

  

W sprawie: ogłoszenia pierwszego  ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem pomieszczeń użytkowych w Dziergowicach.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),  art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.) oraz zarządzenia nr 555/2014 Wójta Gminy Bierawa z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, zarządza się co następuje: 

§ 1. 

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych położonych w Dziergowicach, będących własnością Gminy Bierawa, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.   

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Dziergowicach. 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Załącznik do zarządzenia
nr  592 /2014  z dnia 23.07.2014 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 23 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.)

o g ł a s z a m

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wynajem pomieszczeń użytkowych, położonych w Dziergowicach, stanowiących własność Gminy Bierawa

1.       Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszu miesięcznego za najem 1 metra kwadratowego dla niżej wymienionej nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie, opis nieruchomości, termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium [zł]

Miejsce i termin przetargu

KW OP1K/00042080/1

Dz. nr 2268/3 o pow. 0,0619 ha

Dz. nr 2268/10 o pow. 0,0242 ha

Dziergowice

ul. Nowa 2

Najem lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 42,12 m2, położony na pierwszym piętrze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni,
łazienki i przedpokoju.

Umowa najmu na czas oznaczony – 1 rok

 

4,00 zł netto z 1 metr kwadratowy

 

200,00 zł

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24

05.09.2014 r. godz. 1020

2.       Obciążenie nieruchomości – nieruchomość posiadają wpisy obciążające zapisane w księdze wieczystej

3.       Postąpienie – minimalne postąpienie przy ustaleniu stawki czynszu najmu wynosi nie mniej niż 10% stawki wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych

4.       Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

a)      wpłata wadium w terminie do dnia 1 września 2014 roku w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508 ,

b)      okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującemu do przetargu i wpłacającego wadium,

c)      pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,

d)      wadium zostanie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają,

e)      osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – traci wadium.

f)       osobie, która przetarg wygra, wadium zostaje zwrócone po podpisaniu umowy najmu

g)      osoba, która wygra przetarg zobowiązana jest przed zawarciem umowy najmu do szczegółowego określenia rodzaju prowadzonej działalności w lokalu,

h)      umowa najmu może zostać podpisana dopiero uiszczeniu zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego, związanych ze stosunkiem najmu, w wysokości dwukrotnej wysokości czynszu

i)        osoby, które zalegają z opłatami czynszowymi i podatkami na rzecz Gminy nie mogą wziąć udziału w przetargu

j)        umowę należy podpisać w terminie do 1 miesiąca od daty przetargu pod rygorem utraty praw do lokalu oraz wpłaconego wadium

k)      przystępujący do przetargu obowiązany jest do zapoznania się ze stanem lokalu oraz regulaminem przetargu

l)        osoba, która wygra przetarg, będąca przedsiębiorcą, zobowiązana jest do złożenia przed podpisaniem umowy najmu zaświadczenia o wypisu do działalności gospodarczej, umowę spółki (o ile taka była zawarta), bądź aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.

5.       Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

6.      Stawka za czynsz będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji.

7.      Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 077 / 4872 266, email.: nieruchomosci@bierawa.pl