Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 24/2015

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  24 / 2015

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 25 marca 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Bierawie i Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 pkt. 9 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. Nr 518 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie  określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), oraz § 1 uchwały nr XLVII/358/2006 Rady Gminy Bierawa z 25 października 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Starej Kuźni, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa, położonych w Bierawie i Starej Kuźni, przeznaczonych do sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie i Starej Kuźni.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx (14,06KB)