Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr   26 /2015

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

  1. Nieruchomości opisane w §1 są użyczane w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie.
  2. Oddanie nieruchomości w użyczenie następuje na czas nieokreślony.

§ 3.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx (13,72KB)