Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 31/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr  31 /2015

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 8 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 1 uchwały nr IV/24/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy i najmu, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Kotlarni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (13,33KB)