Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E    Nr 23/2015

Wójta Gminy Bierawa
z dnia 20 marca 2015r.

 

w sprawie : przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy  Bierawa za  2014 r.

 

             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r , poz. 594, poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 3179 i poz. 1072), art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014r., poz.379, poz.911, poz. 1146, poz.1626 i poz. 1877), zarządza się co następuje :

 

§ 1.

 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Bierawa za  2014r. , zawierającą zestawienie dochodów
  i wydatków wraz z częścią objaśniającą zgodnie z następującymi załącznikami :

1) załącznikiem nr 1 – Plan i wykonanie dochodów ( część tabelaryczna),

2) załącznikiem nr 2 – plan i wykonanie wydatków ( część tabelaryczna),

3) załącznikiem nr 3 – informacja opisowa nt. wykonania budżetu gminy z  uwzględnieniem wydatków jednostek pomocniczych,

                  4) załącznikiem nr 4 - plan i wykonanie zadań w zakresie inwestycji,

                  5) załącznikiem nr 5 – Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
                      o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , dokonane w trakcie roku budżetowego .

 1. Przyjmuje się następujące roczne sprawozdania z wykonania planu finansowego:
  1) zakładu budżetowego–ZGKIM w Bierawie–zgodnie z załącznikiem nr 6,
  2) samorządowej instytucji kultury- GCKIR w Bierawie – zgodnie z załącznikiem nr 7.
   
 2. Przyjmuje się informację o stanie mienia Gminy Bierawa na dzień 31.12.2014r. -  zgodnie z  załącznikiem nr 8 .

 

§ 2.

Informacje , o których mowa w § 1  przedstawia się Radzie Gminy Bierawa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu.

 

§ 3.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Wójt Gminy
mgr Krzysztof Ficoń

 

 


PDFZał. nr 1 - Plan i wykonanie dochodów budżetowych za 2014 r..pdf (90,09KB)


PDFZał. nr 2 - Plan i wykonanie wydatków budżetowych za 2014 r..pdf (150,81KB)


PDFZał. nr 3 - Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy za 2014 r..pdf (146,77KB)


PDFZał. nr 4 - Informacja o wykonaniu zadań inwestycyjnych.pdf (57,18KB)


PDFZał. nr 5 - Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych.pdf (23,78KB)


PDFZał. nr 6 - Informacja nt wykonania budżetu ZGKiM w Bierawie za 2014 r..pdf (34,65KB)


PDFZał. nr 7 - Opis przychodów i kosztów GCKiR w Bierawie za 2014 r..pdf (88,88KB)

PDFuzupełnienie do zał nr 7.pdf (49,07KB)


PDFZał. nr 8 - Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014.pdf (44,90KB)

PDFtabela nr 6 Stare Koźle.pdf (24,71KB)


PDFtabela nr 7 Grabówka.pdf (20,21KB)


PDFtabela nr 8 Kotlarnia.pdf (19,57KB)


PDFtabela nr 9 Lubieszów.pdf (21,44KB)


PDFtabela nr 10 Brzeźce.pdf (20,49KB)


PDFtabela nr 11 Bierawa.pdf (28,61KB)


PDFtabela nr 12 Dziergowice.pdf (33,99KB)


PDFtabela nr 13 Solarnia.pdf (20,08KB)


PDFtabela nr 14 Ortowice.pdf (18,65KB)


PDFtabela nr 15 Goszyce.pdf (19,37KB)


PDFtabela nr 16 Stara Kuźnia.pdf (21,00KB)


PDFtabele nr 17 i 18.pdf (23,62KB)