Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Koncepcja budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej.

 

Subregion kędzierzyńsko-kozielski przystępuje do opracowania /Koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej./

Dokument ma być spójną, zdefiniowaną obszarowo i promującą zintegrowane podejście terytorialne koncepcją budowy bezpiecznych dróg, tras, szlaków i ścieżek (w skrócie tras): rowerowych, biegowych, kajakowych i konnych promujących zdrowy tryb życia oraz transport ekologiczny.

W wyniku przeprowadzonych analiz i uwarunkowań, wykonawca koncepcji przedstawi przebieg zintegrowanej sieci dróg, tras, szlaków i ścieżek subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego dokonując jednocześnie inwentaryzacji już istniejących.

Opracowany dokument wskazywał będzie obszary do budowy nowej infrastruktury wraz z propozycjami inwestycji w infrastrukturę towarzyszącą, w tym „bike and ride”, „park and ride”.

Celem opracowania jest także wskazanie ewentualnych problemów i barier realizacyjnych oraz szacunkowych kosztów budowy poszczególnych elementów. Koncepcja będzie podstawą do budowania i rozbudowy przez jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty działające      w sektorze turystycznym na terenie subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego dróg, tras, szlakówi ścieżek: rowerowych, biegowych, kajakowych
i konnych, dlatego musi wskazywać propozycje tras możliwe do wdrożenia.

Koncepcja będzie obejmowała przede wszystkim odcinki umożliwiające w posób bezpieczny i jak najszybszy dotarcie do miejsc pracy, nauki, edukacji, inwestycji, w tym komunikujące centra gmin i powiatów skupionych w ramach subregionu, a następnie trasy przeznaczone do uprawiania turystyki (ponadlokalne umożliwiające podróże na dłuższych odcinkach) oraz przeznaczone do rekreacji i sportu.

 

*Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej Koncepcji w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku.*

 

Wnioski można składać na piśmie opatrzonym tematem: „Wniosek – Koncepcja Ścieżki Subregionu” w kancelarii Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32, pok. 109, 47-200 Kędzierzyn-Koźle lub w siedzibie urzędu gminy właściwym ze względu na położenie terenu, którego dotyczy wniosek.

Wnioski można również składać drogą elektroniczną, opatrzone tematem:

„Wniosek - Koncepcja Ścieżki Subregionu” na adres:

subregion@kedzierzynkozle.pl

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie terenu, którego dotyczy.

Na podstawie porozumienia o współpracy partnerskiej gmin i powiatów Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego z dnia 05.06.2013 r. zebrane wnioski rozpatrzy Lider Partnerstwa - Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle w porozumieniu z Partnerem – Wójtem / Burmistrzem Gminy, Starostą Powiatu właściwym ze względu na położenie terenu, którego dotyczy wniosek.

Otrzymane wnioski stanowić będą wstęp do szerszego procesu konsultacji. O szczegółach związanych z konsultacjami zapisów dokumentu będziemy informować Państwa na bieżąco.

Wykonanie Koncepcji jest częścią projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KKSOF), który otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Poprzez subregion kędzierzyńsko-kozielski należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące gminy położone w  powiecie kędzierzyńsko-kozielskim: gmina Kędzierzyn-Koźle, gmina Reńska Wieś, gmina Cisek, gmina Bierawa, gmina Pawłowiczki i gmina Polska Cerekiew; oraz następujące gminy położone w powiecie strzeleckim: gmina Ujazd, gmina Leśnica, gmina Strzelce Opolskie, gmina Zawadzkie i gmina Jemielnica.