Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Sesja 27.04.2015

 

i2.gif

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U.z 2013 r., poz. 594 ze zm.)  zwołuję na dzień  27 kwietnia 2015 r. ( poniedziałek ) o godz. 15:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie szóstą sesję Rady Gminy Bierawa, z następującym porządkiem obrad :

1.      Otwarcie sesji  i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Przedstawienie porządku obrad oraz złożenie i rozpatrzenie wniosków o zmianę porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy z dnia  9 marca 2015 r.

4.      Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Gminy informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym.

5.      Przedstawienie przez przewodniczących Komisji informacji o pracach Komisji.

6.      Przedstawienie przez Wójta Gminy :
1) informacji o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym,
2) sprawozdania na temat realizacji programu współpracy gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014.
3) raportu z wykonania w 2014 r. gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkotykowych.

7.      Przedstawienie przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierawie  informacji na temat oceny zasobów pomocy społecznej.

8.      Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Bierawa na rok 2015,

2)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko – Kozielskiemu na realizację zadania inwestycyjnego,

3)      o zmianie uchwały w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie,

4)      w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Bierawa za udział w zdarzeniach ratowniczo -  gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,

5)      w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt,

6)      w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy, położonej w Bierawie,

7)      w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

8)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Bierawa, Stare Koźle i Brzeźce,

9)      w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectw Solarnia, Dziergowice i Lubieszów,

10)  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dziergowice,

11)  w sprawie zaliczenia ulicy Jana Nepomucena w Solarni do kategorii dróg gminnych,

12)  w sprawie nadania nazwy dla placu w Brzeźcach,

13)  w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie – Koźlu o nadanie nazwy dla mostu na rzece Odrze,

9.     Interpelacje i wnioski radnych.

10.  Dyskusja i wolne wnioski.

11.  Zakończenie obrad.