Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OBWIESZCZENIE o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa

OBWIESZCZENIE

O PRZEPROWADZENIU STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO NOWEJ EDYCJI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA.

Na podstawie art.21, ust.1, art.39, art.40, w związku z art.46, pkt 1, art.50 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późniejszymi zmianami) oraz podjętej przez Radę Gminy Bierawa Uchwały Nr IV/21/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa,

zawiadamiam:

 

  • o przystąpieniu do sporządzenia nowej edycji STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIERAWA,
  • i o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń wyżej wymienionego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa, obejmującego sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Z niezbędną dokumentacją powstałą, w związku z przystąpieniem do sporządzenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa, obejmujący granice administracyjne gminy Bierawa w zakresie, o którym mowa powyżej i w związku z przeprowadzaną strategiczną oceną oddziaływania na środowisko t.j. z:

  • Uchwałą Rady Gminy Bierawa o przystąpieniu do sporządzenia nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa,
  • dokumentem, o którym mowa w art.21, ust.2 pkt 23, lit.d ww. ustawy – opracowaniem ekofizjograficznym,
  • dokumentem, o którym mowa w art.21, ust.2 pkt 23, lit.c ww. ustawy – gminnym programem ochrony środowiska,

można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, 47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,
w Referacie Inwestycji, Remontów, Zamówień Publicznych, Utrzymania Dróg i Ochrony Środowiska – pok. Nr 37.

 

Stosownie do art.39, ust.1, pkt 4, art.40, w związku z art.54, ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz.1235 z późniejszymi zmianami), zainteresowani mogą wnosić uwagi i wnioski do ww. projektu studium, w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o odpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia, na adres: Urząd Gminy Bierawa,  47-240 Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12,
e-mail:

 

Wniosek, uwaga powinna zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. W przypadku posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, której dotyczy składany wniosek należy podać tytuł prawny (właściciel, użytkownik, najemca, dzierżawca, administrator itp.). Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Organ sporządzający przedmiotowy projekt zmiany studium – Wójt Gminy Bierawa, zgodnie z art.11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późniejszymi zmianami).