Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 34/2015 - BIP

 

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr    34 /2015

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 21 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.

  1. Nieruchomości opisane w § 1 są użyczane w celu zapewnienia realizacji zadań statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża Opolski Oddział Okręgowy.
  2. Oddanie nieruchomości w użyczenie następuje na czas nieokreślony.

§ 3.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx (14,04KB)