Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 39/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  39 / 2015

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 pkt. 9 i art. 35 ust. 1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 ze zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Bierawa nr VI/46/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy, położonej w Bierawie, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierawa, położonej w Bierawie, przeznaczonej do sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (13,82KB)