Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Poznaliśmy się nawzajem!

Screen Shot 04-29-15 at 01.00 PM.png

Gmina Bierawa, czwartkowym spotkaniem w Gminnym Centrum Kultury i Rekreacji  w Bierawie, zakończyła realizację mikroprojektu pod nazwą Poznajmy się nawzajem – Gmina Bierawa i Gmina Markvartovice w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. Całkowita wartość projektu wynosi 4.273,00 EUR, z czego dofinansowaniu podlega kwota w wysokości 4.059,35 EUR, w tym: 3632,05 EUR z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 427,30 EUR z budżetu państwa.

Spotkanie podsumowujące promowało wydany w ramach projektu folder, który swoim zasięgiem objął dwie, współpracujące ze sobą Gminy – Bierawę i Markvartovice. Publikacja wydana została  w 4 językach: polskim, czeskim, angielskim i niemieckim, przez co ma możliwość trafienia do jak najszerszego grona odbiorców. Dzięki współpracy społeczności lokalnych i zaangażowaniu mieszkańców, zarówno ze strony polskiej jak i czeskiej, udało się zgromadzić wartościowy materiał. Publikacja dostępna będzie stronach internetowych Partnerów.

Wspólna praca nad ostateczną formą, przyczyniła się do wzmocnienia współpracy pomiędzy gminami, czego efektem było podpisanie Listu Intencyjnego o Współpracy na takich płaszczyznach, jak: kultura, turystyka, sport, edukacja, wymiana młodzieży szkolnej, przedsiębiorczość, wspólne szkolenia oraz wymiana informacji i doświadczeń, będącego również kolejnym krokiem do podpisania Umowy Partnerskiej.

Wersja elektroniczna folderu:  PDFPoznajmy się nawzajem - Gmina Bierawa i Gmina Markvartovice.pdf (4,42MB)