Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zintegrowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Screen Shot 04-30-15 at 09.27 AM.png

Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE ? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski rozpoczął prace nad wykonaniem  Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN). Uczestnikami projektu są gminy: Bierawa, Cisek,  Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym obejmującym tematykę gospodarki energią na wskazanym obszarze, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych służących ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Rolą ZPGN jest podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

ZPGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach Subregionu. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata,  będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze środków finansowych  Programu Operacyjnego Infrastrukturai Środowisko bądź  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 Realizacja założeń ZPGN wpłynie na: ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich instalacji wykorzystywanych na terenie Subregionu  oraz pochodzących  z transportu, zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawę ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Powodzenie tego planu zależeć będzie głównie od stopnia zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji. Osoby i instytucje związane z sektorem obiektów/instalacji użyteczności publicznej, handlem, usługami, przemysłem, sektorem mieszkalnictwa, oświetleniem ulicznym oraz  transportem,  których działania zostaną zapisane w ZPGN zyskują przewagę nad przedsięwzięciami spoza dokumentu, w pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Serdecznie zachęcamy zatem do  aktywnej współpracy przy opracowywaniu ZPGN oraz  zgłoszenia na przygotowanych formularzach planowanych (a przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów) zadań inwestycyjnych z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego oraz ram czasowych realizacji - bezpośrednio na adres: , tj. wykonawcy ZPGN dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w  terminie do 8 maja 2014 r.

 

XLSXZPGN ankieta- budynki, instalacje.xlsx (54,94KB)
XLSXZPGN ankieta- flota pojazdów.xlsx (45,31KB)