Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr    47 / 2015

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 15 maja 2015 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w  Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 4 pkt. 9, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013 r., poz. 666, z 2014 r. poz., 300), zarządza się co następuje:

§ 1

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierawa przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Bierawie, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega o głoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przed siedzibą Urzędu Gminy w Bierawie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (13,51KB)