Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ławnicy do Sądu Rejonowego

 

O G Ł O S Z E N I E

Rada Gminy Bierawa informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie Koźlu na kadencję 2016 – 2019  w nieprzekraczalnym  terminie   do dnia 30 czerwca 2015 r.  

Zgłoszenia przyjmowane są w dniach i godzinach pracy Urzędu Gminy Bierawa w pokoju nr 45 lub
w Sekretariacie Urzędu Gminy.
Stosownie do treści art.  162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133), kandydatów na ławników mają prawo zgłaszać:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Gminy Bierawa.

Zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do zgłoszenia kandydata dołącza się następujące dokumenty (art. 162 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych):

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

W przypadku zgłoszenia dokonywanego przez stowarzyszenie lub organizację, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli, do karty dołącza się listę osób zgłaszających kandydata. Wzór karty zgłoszenia dostępny w Urzędzie Gminy Bierawa oraz poniżej:

DOCdruk_zapytania o udzielenie informacji o osobie.doc (56,00KB)
RTFkarta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika (2015).rtf (110,37KB)
DOCLista osób zgłaszających kandydata na ławnika.doc (47,00KB)
DOCwzór dwóch oświadczeń.doc (24,00KB)

Szczegółowy tryb zgłaszania kandydatów na ławników oraz wzór karty zgłoszenia reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 693).

Zgłoszenia kandydatów, które nie spełnią wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu, lub które wpłyną do rady gminy po upływie wskazanego terminu, pozostawione zostaną bez biegu.

Ławnikiem może być wybrana osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończyła 30 lat i nie przekroczyła 70 lat,
 4. jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania  co najmniej od roku,
 5. jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 6. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Spośród zgłoszonych kandydatów, Rada Gminy wybierze ogółem 2 ławników do Sądu Rejonowego w Kędzierzynie – Koźlu.