Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 56/2015

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  56 / 2015 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 27 maja 2015 r.

  

w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów ograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Bierawie  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz zarządzenia nr 24/2015 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych położonych w Bierawie i w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwsze przetargi ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych,  położone w Bierawie, będące własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie.

Załącznik do zarządzenia
nr 56 /2015  z dnia 27.05.2015 r.

 

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 27 maja 2015 r.

o g ł a s z a

pierwsze ustne przetargi ograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Bierawa

 

 1. Nieruchomości objęte przetargami

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie, opis nieruchomości, termin zagospodarowania

Cena wywoławcza [zł]

Wadium [zł]

Miejsce i termin przetargu

 

dz. nr 26 o pow. 0,1500 ha

KW OP1K/00028866/1

Bierawa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem dr. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w symbolem RP- jako tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej, bez możliwości zabudowy. Działka znajduje się w strefie zagrożenia powodzią

 

3 690,00

(VAT zwolniony)

 

369,00

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24

03.07.2015 r. godz. 1010

dz. nr 27 o pow. 0,3000 ha

KW OP1K/00028866/1

 

Bierawa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem dr. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w symbolem RP- jako tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej, bez możliwości zabudowy. Działka znajduje się w strefie zagrożenia powodzią

 

7 380,00

(VAT zwolniony)

 

738,00

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24

03.07.2015 r. godz. 1020

dz. nr 242/2 o pow. 0,1576 ha

KW OP1K/00028866/1

 

Bierawa

Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona symbolem dr. W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony w symbolem RP- jako tereny upraw ogrodniczych i produkcji rolnej, bez możliwości zabudowy. Działka znajduje się w strefie zagrożenia powodzią

 

3 880,00

(VAT zwolniony)

 

388,00

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24

03.07.2015 r. godz. 1030

 1. Przetargi ograniczone do właścicieli (współwłaścicieli) nieruchomości przyległych do przedmiotowych nieruchomości. Wielkość nieruchomości nie pozwala na ich samodzielne zagospodarowanie.  
 2. Dodatkowo nabywca zobowiązany będzie do opłacenia kosztów przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 504,30 zł każda.
 3. Obciążenie nieruchomości – księga wieczysta wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek
 4. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Warunkiem przystąpienia do każdego przetargu jest:
 1. pisemne zgłoszenie osób uprawnionych do uczestnictwa w przetargu wraz z załączonym tytułem prawnym do nieruchomości przyległej, które należy składać do dnia 29.06.2015 r. Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w UG w dniu 01.07.2015 r.,
 2. wpłata wadium w terminie do dnia 29 czerwca 2015 roku na konto prowadzone przez Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508. Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 3. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 4. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 5. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział w przetargu, niezbędne jest przedłożenia zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
 6. osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy notarialnej – traci wadium.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 3. Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość - do dnia zawarcia umowy.
 4. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

 

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 077 / 4872 266, email.: nieruchomosci@bierawa.pl