Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 62/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  62 / 2015 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 15 czerwca 2015 r.

  

w sprawie ogłoszenia pierwszego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Bierawie, stanowiącej własność Gminy Bierawa

  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 3, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) oraz zarządzenia nr 39/2015 Wójta Gminy Bierawa z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bierawie oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zarządza się co następuje:

 

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 790/28, położoną w Bierawie przy ul. Nowe Osiedle, będącą własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie.

DOCXzałącznik.docx (18,37KB)