Dzisiaj jest wtorek, 06 grudnia 2022
Imieniny: Dionizji, Leontyny, Mikołaja

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 71/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr   71/ 2015

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 16 lipca 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 pkt. 9 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie  określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierawa, położonej w Dziergowicach, przeznaczonej do sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Dziergowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx (15,37KB)