Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 103/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  103 / 2015

Wójta  Gminy  Bierawa
z dnia 25 września 2015 r.

 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Starej Kuźni oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 4 pkt. 9 i art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz § 1 uchwały Rady Gminy Bierawa nr XLVII/358/2006 z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Starej Kuźni, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Bierawa, położonej w Starej Kuźni, przeznaczonej do sprzedaży, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Starej Kuźni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (15,55KB)
JPEGmapa dz. nr 229 7.jpeg (119,73KB)