Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 115/2015 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  115 /2015 

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 20 października 2015 r.

  

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki bądź punktu aptecznego położonego w Bierawie 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),  art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz zarządzenia nr 85/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bierawie przy ul. Wojska Polskiego 12, będącego własnością Gminy Bierawa, w celu prowadzenia apteki bądź punktu aptecznego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx (16,91KB)