Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 115/2015

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  115 /2015 

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 20 października 2015 r.

  

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie apteki bądź punktu aptecznego położonego w Bierawie

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),  art. 37 ust. 4, art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.) oraz zarządzenia nr 85/2015 z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bierawie przy ul. Wojska Polskiego 12, będącego własnością Gminy Bierawa, w celu prowadzenia apteki bądź punktu aptecznego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Bierawa
nr  115 /2015  z dnia 20.10.2015 r.

O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Bierawa
z dnia 20 października 2015 r.

Na podstawie art. 37 ust. 4 oraz art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 ze zm.)

o g ł a s z a m

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Bierawie,
z przeznaczeniem na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego

 1. Przedmiotem przetargu jest wysokość stawki czynszu miesięcznego za najem 1 metra kwadratowego dla niżej wymienionej nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie nieruchomości

Przeznaczenie, opis nieruchomości, termin zagospodarowania

Cena wywoławcza netto

Wadium [zł]

Miejsce i termin przetargu

KW OP1K/00028866/1

Dz. nr 1486/3
o pow. 0,5476 ha

 

Bierawa
ul. Wojska Polskiego 12 (budynek Urzędu Gminy Bierawa)

Najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 91,14m2,  położony na parterze oraz w piwnicy budynku, 
z przeznaczeniem na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego z terminem zagospodarowania do 3 miesięcy. Lokal wyposażony jest w instalacje: centralnego ogrzewania, elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Umowa najmu na czas nieokreślony.

 

4,00 zł netto za
1 metr kwadratowy

 

450,00 zł

Urząd Gminy Bierawa, sala nr 24

30.11.2015 r.
godz. 1000

 1. Obciążenie nieruchomości – nieruchomość wolna od wpisów ciężarów, ograniczeń i hipotek.
 2. Postąpienie – minimalne postąpienie przy ustaleniu stawki czynszu najmu wynosi 0,10 zł netto.
 3. Warunkiem przystąpienia do każdego przetargu jest:
 1. wpłata wadium w terminie do dnia 17 listopada 2015 roku na konto Urzędu prowadzone przez Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508,
 2. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującemu do przetargu i wpłacającego wadium,
 3. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 4. wadium zostanie zwrócone osobom, które przystąpią do przetargu, ale go nie wygrają - na wskazane przez nich konto (w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia  przetargu),
 5. osoba, która przetarg wygra, a następnie uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy – traci wadium,
 6. osobie, która przetarg wygra, wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu,
 7. umowę należy podpisać w terminie do 2 tygodni od daty przetargu pod rygorem utraty praw do lokalu oraz wpłaconego wadium,
 8. przystępujący do przetargu obowiązany jest do zapoznania się ze stanem lokalu oraz regulaminem przetargu,
 9. osoba, która wygra przetarg, będąca przedsiębiorcą, zobowiązana jest do złożenia przed podpisaniem umowy najmu zaświadczenia o wypisu do działalności gospodarczej, umowę spółki (o ile taka była zawarta), bądź aktualnego wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Czynsz, którego wysokość zostanie określona w przetargu, powiększony o podatek VAT płatny będzie w terminie do 10 każdego miesiąca na podstawie otrzymanej faktury. Stawka za czynsz będzie waloryzowana corocznie o wskaźnik inflacji. Oprócz czynszu Najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za energię cieplną proporcjonalnie do najmowanej powierzchni. Najemca zobowiązany będzie do zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej, usług wodno-kanalizacyjnych oraz odbiór śmieci.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 077 / 4872 266, email.: nieruchomosci@bierawa.pl