Dzisiaj jest środa, 16 stycznia 2019
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza

 • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

KONKURS OFERT

Załącznik  do zarządzenia nr 135/2015
                                                                            z dnia  8 grudnia 2015 r.

 

 

OGŁOSZENIE

otwartego konkursu ofert

na realizację  w roku 2016 zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez organizacje pozarządowe
i inne uprawnione podmioty


 

 

 1. RODZAJ   ZADANIA

Opieka pielęgnacyjna w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i starszych oraz ambulatoryjna i domowa terapia
i rehabilitacja lecznicza.

 

II. WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA  REALIZACJĘ  ZADANIA   

Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem, w projekcie budżetu gminy na rok 2016 przeznaczono kwotę  dofinansowania w  wysokości    172.000 zł.

 

III. ZASADY PRZYZNAWANIA  DOTACJI

 1. Zlecenie realizacji zadania publicznego wskazanego w pkt. I. będzie miało formę wspierania realizowanego zadania wraz
  z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, wskazane w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dla których oferowane zadanie publiczne mieści się w przedmiocie działalności statutowej.
 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 1. Dotacja będzie przekazywana w transzach na wskazany rachunek bankowy po podpisaniu umowy.
 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 1. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.


IV. TERMIN I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA

 1. Zadanie musi być realizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 r.
 1. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 1. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 1. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym specjalistyczną kadrę i bazę lokalową  umożliwiającą realizację zadania.

 

V.     TERMIN  SKŁADANIA  OFERT 

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I - należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do  29 grudnia 2015 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu
  ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”  w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.
 1. Oferty niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

VI.  TRYB I  KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY   WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami
  w wyznaczonym terminie oraz kompletne. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 1. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru bądź ewidencji (odpis musi być zgodny
     z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany).

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru
    Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów),

3) statut organizacji.

 

 1. Określa się następujące kryteria oceny ofert:

  1) Kryteria formalne :
      a) terminowość złożenia oferty - od 0-1 pkt, 
      b) kompletność oferty - od 0-1 pkt,
      c) złożenie oferty na właściwym formularzu - od 0-1 pkt,
      d) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem konkursu - od 0-1 pkt,
      e) zapewnienie wymaganego wkładu finansowego - od 0-1 pkt,

  2) Kryteria merytoryczne :

    a) możliwość realizacji zadania publicznego, ilość osób  przy udziale których  zadanie będzie realizowane i  doświadczenie  
        zawodowe w zakresie opieki pielęgnacyjnej i rehabilitacyjnej – od 1 – 20 pkt., 

     b) proponowana jakość wykonania zadania - wkład rzeczowy i osobowy (kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie
         będzie realizowane, dyspozycyjność kadry pielęgniarskiej)  - od 1 – 10 pkt.,    

c) atrakcyjność oferty pod względem sposobu realizacji zadania oraz wpływ realizowanego zadania na poprawę warunków
    opieki nad osobami chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi - od 1 – 10 pkt.,
 

      3) kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania
          w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowych) – od 1 – 10 pkt,

     
     4) kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe oraz doświadczenie, rzetelność i terminowość rozliczania dotacji
          w latach ubiegłych, dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym)   – od 1 – 10 pkt,

    
     5) kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców gminy, przewidywana liczba odbiorców,
         zapotrzebowanie na usługi świadczone  w ramach oferty,  trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od  daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 1. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 1. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 1. INORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA  OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM  WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM
  I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3  USTAWY

 

Gmina Bierawa zarówno w roku 2014, jak i roku 2015 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Realizatorem zadania był Caritas Diecezji Opolskiej. Na realizację zadania przeznaczono dotację z budżetu gminy: w roku 2014 – 138.000 zł, a w roku 2015 – 142.000 zł.

 

VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 1. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.

 

                                                                                                                                                                            Wójt Gminy
                                                                                                                                                                           mgr Krzysztof  Ficoń

 

PDFOgłoszenie w sprawie konkursu ofert na zadania z zakresu zdrowia.pdf


-->