Dzisiaj jest sobota, 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

 • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr  138/2015

WÓJTA GMINY BIERAWA
z dnia 15 grudnia  2015 r.

 

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne  uprawnione podmioty

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 2 pkt. 1, art. art. 11 ust. 1 i ust. 2 i  art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.
z 2014 r. ze zm.) oraz projektu uchwały budżetowej na 2016 r. przekazanej Radzie Gminy Bierawa,  zarządza się co następuje:

 

§  1.

 

 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację w I półroczu roku 2016 zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty.
 1. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 mieści się w priorytetowych zadaniach publicznych wskazanych w § 10 rocznego Programu współpracy Gminy Bierawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016, przyjętego uchwałą nr XI/92/2015 Rady Gminy Bierawa z dnia 30 listopada 2015 r.

 

§  2.

Zatwierdzam tekst ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§  3.

1.  Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert, o którym mowa w § 1 ust. 1 podlega zamieszczeniu na okres 21 dni:

 1. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa.
 2. na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, www.bip.bierawa.pl
 3. na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, www.bierawa.pl

2. Termin 21 dni liczy się od dnia  16  grudnia 2015 r.

 

§  4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§  5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

               Wójt Gminy
mgr Krzysztof  Ficoń


Załącznik do zarządzenia nr  138/2015
z dnia 15 grudnia 2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 otwartego konkursu ofert

na realizację w I półroczu 2016 roku zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty

 

 1. RODZAJ  ZADANIA  

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

2.  Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

 1. prowadzenie zajęć sportowych i sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych,
 2. zapewnienie dzieciom i młodzieży aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
 3. szkolenie sportowe zawodników lub drużyn dziecięcych, młodzieżowych i seniorskich  – kształtowanie uzdolnień i sprawności fizycznej, w tym zabezpieczenie kadry szkoleniowej,
 4. organizacja oraz udział w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym ubezpieczenie zawodników i  transport zawodników na zawody,
 5. uczestnictwo w turniejach sportowych, w szczególności promujących Gminę,
 6. udział w rozgrywkach piłki nożnej Ludowych Zespołów Sportowych działających na terenie Gminy Bierawa, zgodnie z ustalonym przez OZPN terminarzem rozgrywek,
 7. zakup sprzętu sportowego, utrzymanie urządzeń sportowych oraz boisk,
 8. promocja osiągnięć sportowych.

 

 

II.  WYSOKOŚĆ  ŚRODKÓW  PUBLICZNYCH  PRZEZNACZONYCH  NA REALIZACJĘ ZADANIA   

1.  Na realizację zadania objętego niniejszym konkursem planuje się przeznaczyć kwotę w łącznej wysokości  - 77.675 zł.

2.  Postępowanie konkursowe prowadzone będzie oddzielnie dla sołectw wymienionych w ust. 3,  jako odrębne zadania.

3.  Na realizację poszczególnych zadań przeznacza się środki w wysokości:

1) dla sołectwa Dziergowice                     – do kwoty    31.950 zł

2) dla sołectwa Kotlarnia i Goszyce         – do kwoty    18.725 zł

3) dla sołectwa Stara Kuźnia                    – do kwoty    12.850 zł

4) dla sołectwa Stare Koźle                     – do kwoty    14.150 zł

 

 1. ZASADY  PRZYZNAWANIA  DOTACJI
 1. Gmina zleci realizację zadania w formie powierzenia zadania lub wspierania realizacji zadania
  i udzieli na ten cel dotacji.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 1. Dotacje celowe zostaną przyznane na realizacje zadań zawartych w ofertach wyłonionych w konkursie w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, dla których nie stosuje się trybu odwołania.
 1. O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, wskazane w art. 3 ust. 2 i podmioty wskazane w art. 3 ust. 3, dla których oferowane zadanie publiczne mieści się w przedmiocie działalności statutowej.
 1. Dotacja zostanie przyznana pod warunkiem uzyskania pozytywnej oceny oferty pod względem określonych kryteriów.
 1. Kosztorys w ofercie musi być czytelny i logiczny. W kosztorysie należy szczegółowo wykazać koszty rodzajowe wraz z kosztami jednostkowymi planowanego zadania. Wydatki muszą znajdować pełne uzasadnienie w opisie zadania.
 1. W ramach zadania określonego w konkursie dopuszcza się możliwość dokonania wyboru więcej niż jednej oferty.
 1. Wysokość kwot dotacji będzie ustalana w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu,
  w zależności od ilości uzyskanych punktów, zakresu i charakteru zadania objętego ofertą oraz kalkulacji kosztów jego realizacji.
 1. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługiwać będzie prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego zadania.
 1. Termin przekazania  dotacji oraz wysokość poszczególnych transzy, jak również obowiązek złożenia sprawozdania ze zrealizowanego zadania zostaną określone w umowie.
 1. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 1. Dotacja podlegać będzie szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w terminie 30 dni po upływie terminu, na który umowa została zawarta.

 

 1. Środki uzyskane na realizację zadania muszą służyć realizacji celu publicznego i mogą być przeznaczone na:
 1. wynagrodzenie szkoleniowców (pod warunkiem posiadania uprawnień instruktorskich lub trenerskich), z tym, że wysokość wynagrodzenia miesięcznego brutto szkoleniowca nie może przekraczać:
  1. w klasie A - kwoty 600 zł,
  2. w klasie B – kwoty 470 zł,
  3. juniorów i trampkarzy - kwoty 450 zł,
  4. młodzików – kwoty 390 zł,
  5. orlików, żaków – kwoty 325 zł,
 1. delegacje sędziowskie,
 1. koszty transportu zbiorowego związane z przejazdami na zawody (na podstawie rachunków i faktur) oraz rozliczenie delegacji za wyjazdy samochodami prywatnymi, związane z wyjazdami na zawody w wysokości nie przekraczającej stawki za 1km przebiegu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce  sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na terenie kraju,
 1. zakup sprzętu sportowego niezbędnego do realizacji dotowanego zadania,
 1. ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 1. zakup usług medycznych dla zawodników,
 1. opłaty wpisowe do rozgrywek i zawodów, licencje,
 1. dofinansowanie kosztów wyżywienia i noclegów zawodników uczestniczących w zawodach rangi krajowej lub międzynarodowej,
 1. inne koszty, w szczególności:
  1. zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania (środków czystości, środków  piorących  do utrzymania w czystości strojów sportowych),
  2. pranie strojów sportowych,
  3. przygotowanie obiektu do zajęć sportowych (zakup farby, wapna, trawy, paliwa do kosiarek, części zamiennych, koszenie trawy, i inne z tym związane),
  4. zakup środków medycznych (wyposażenie apteczek),
  5. opłaty za dostawę wody, odprowadzenie ścieków oraz dostawę energii elektrycznej,
  6. obsługa księgowa, administracyjna i biurowa, informatyczna, opłaty bankowe,
  7. zakup napojów dla dzieci objętych szkoleniem,
  8. koszty wynajmu obiektu sportowego,
  9. promocja osiągnięć sportowych,
  10. inne koszty wynikłe w trakcie realizacji zadania, a nie możliwe do przewidzenia w dniu składania oferty.

 

 1. Środki pochodzące z dotacji nie mogą być przeznaczone na :
  1. realizację zadań finansowanych z budżetu gminy z innego tytułu,
  2. zakup nieruchomości,
  3. finansowanie kosztów działalności gospodarczej,
  4. transfery zawodników.

 

 1. TERMIN  I WARUNKI  REALIZACJI  ZADANIA      
 1. Zadanie musi być realizowane od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2016 r.
 2. Warunkiem realizacji zadania oraz przyznania dotacji na finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji jest zawarcie stosownej umowy na czas oznaczony.
 3. Zadanie musi być realizowane przez Podmiot będący stroną umowy.
 4. Podmiot realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania lub o podobnym charakterze, w tym fachową kadrę i bazę lokalową  umożliwiającą realizację zadania.
 5. Zadanie winno być wykonane dla jak największej liczby mieszkańców Gminy Bierawa.

 

V. TERMIN  SKŁADANIA  OFERT    

 1. Ofertę na realizację zadania wskazanego w pkt. I należy złożyć w formie pisemnej na formularzu określonym w rozporządzeniu
  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r.,
  Nr 6, poz. 25).
 1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 5 stycznia 2016 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs ofert
  na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej”  w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa lub przesłać Pocztą na adres 47-240 Bierawa ul. Wojska Polskiego 12. Decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

 

VI. TRYB  I KRYTERIA  STOSOWANE  PRZY  WYBORZE  OFERT ORAZ TERMIN DOKONANIA WYBORU OFERT

 1. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym przez Komisję Konkursową, powołaną przez Wójta Gminy w drodze zarządzenia.
 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty prawidłowo wypełnione, złożone na formularzu zgodnym z obowiązującymi przepisami w wyznaczonym terminie oraz kompletne. W polach, które nie odnoszą się do oferenta należy wpisać „nie dotyczy”.
 1. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli.
 1. Oferent jest związany złożoną ofertą do dnia rozstrzygnięcia konkursu.
 1. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru bądź ewidencji (odpis musi być zgodny
     z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

2) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego
     Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów).

3)  statut organizacji,

4) dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą lokalową, na którym zadanie będzie realizowane lub kopia umowy
    potwierdzającej prawo do dysponowania taką nieruchomością,

5) dokument wskazujący osoby do reprezentowania organizacji i składania oświadczeń woli.

6) oświadczenie o ilości zawodników szkolonych w poszczególnych sekcjach i drużynach, w tym zamieszkałych na terenie Gminy Bierawa.
 

 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 5 pkt. 3 -5 należy złożyć w oryginale lub w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 1. Określa się następujące kryteria, jakie będą brane pod uwagę przy wyborze oferty:

1) Kryteria formalne:
    a) terminowość złożenia oferty,
    b) kompletność oferty,
    c) złożenie oferty na właściwym formularzu,
    d) zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem zadania będącego przedmiotem
        konkursu;
 

        2) Kryteria merytoryczne:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (posiadane doświadczenie w realizacji danego zadania,
    spójność planowanych działań z zakładanymi celami) - od 1 – 10 pkt.

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane
    (planowany zakres oferowanego zadania, planowane działania i liczba adresatów zadania wraz ze wskazaniem
     ilościowego udziału mieszkańców Gminy) – od 1 do 20 pkt.

c) wkład rzeczowy i osobowy (posiadane zaplecze lokalowo – sportowe, kadrowe,  świadczenia wolontariuszy
    i praca społeczna członków) -  od 1 – 10 pkt.

            d) atrakcyjność oferty pod względem sposobu i zakresu realizacji zadania – od 1 – 5 pkt.

      3) Kryteria finansowe (ocena kosztów realizacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności i efektywności wykonania
          w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, a w przypadku wsparcia zadania  również planowany przez oferenta udział
          własnych środków finansowych na jego realizację) – od 1 – 10 pkt.

     4) Kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe i rzeczowe , rzetelność i terminowość rozliczania dotacji w latach ubiegłych,
         dotychczasowa współpraca z samorządem lokalnym) – od 1 – do 10 pkt.

     5) Kryteria społeczne (dostępność realizowanego zadania dla mieszkańców Gminy, przewidywana liczba odbiorców,
          zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach oferty, trwałość realizacji zadania) – od 1 – 10 pkt.

  

 1. Oferta uzyska akceptację jeżeli uzyska co najmniej 50 % wymaganych punktów.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od  daty ostatecznego terminu składania ofert. Konkurs zostanie
  rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie tylko jedna oferta.
 1. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej informacji poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu
  Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa.
 1. O wyborze oferty i wysokości przyznanej dotacji oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.

 

VII.   INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH W ROKU OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT I W ROKU POPRZEDNIM ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU I ZWIĄZANYCH Z NIMI  KOSZTAMI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WYSOKOŚCI DOTACJI PRZEKAZANYCH ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM I PODMIOTOM, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY

 

Gmina Bierawa zarówno w roku 2014 jak i w roku 2015 realizowała zadanie publiczne tego samego rodzaju. Na realizację zadania
przeznaczono dotację z budżetu gminy:

- w roku 2014 w łącznej kwocie – 149.000 zł,
- w roku 2015 w łącznej kwocie  - 154.000 zł.

Realizatorem zadania były:

 1. LZS „Stare Koźle”                           – w 2014r. - 38.200 zł, w 2015 r. – 27.550 zł,
 2. LZS „Odrzanka” w Dziergowicach – w 2014r. - 49.400 zł, w 2015 r. – 60.450 zł
 3. LZS „Zawisza” Stara Kuźnia          – w 2014r. - 29.800 zł, w 2015 r. – 30.450 zł
 4. LZS „Kotlarnia”                               – w 2014r. – 31.600 zł, w 2015 r. – 35.550 zł.

 

VIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 1. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest zawrzeć umowę na realizację  zadania zgodnie z treścią złożonej oferty, w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia o wyborze oferty.
 2. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji.


  PDFOgłoszenie konkursu ofert na zadanie z zakresu kultury fizycznej.pdf