Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Ogłoszenie Wójta Gminy Bierawa o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia w 2016 r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Bierawa

z dnia  7 stycznia 2016 roku

 

o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu

- ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych  - przez organizacje pozarządowe i inne podmioty realizujące zadania w sferze zadań publicznych

 

 

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118
i poz. 1146) oraz zarządzenia nr 1/2016 Wójta Gminy z dnia 5 stycznia 2016 r.  w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert, ogłasza się wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu  ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016 :

Lp.            Nazwa oferenta                                                      Przyznana dotacja

1.               Caritas Diecezji Opolskiej                                              172.000 zł

 

Łączna ilość ofert złożonych na rok 2016 wyniosła 1 na wnioskowaną kwotę   172.000,- zł

Dofinansowaniem objęto 1 ofertę na łączną kwotę  172.000,- zł.

 

Z wnioskodawcą zostanie spisana umowa dotycząca realizacji zadania.

Ogłoszenie zamieszcza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bierawa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej .

 

 

                                                                                                           Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                               Krzysztof  Ficoń