Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 4/2016 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr  4/ 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 11 stycznia 2016 r.

  

w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Starym Koźlu  

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 37 ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz zarządzenia nr 36/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej Starym Koźlu oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, oraz w związku z negatywnym wynikiem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej z dnia 7 września 2015 r.,  zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną numerem działki 338, położoną w Starym Koźlu, będącą własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Starym Koźlu.

DOCXzałącznik.docx (19,84KB)