Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Rozpoczął się nabór do przedszkoli

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli  
prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolny 2016/2017

 

Zasady obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym

 1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu zobowiązani są złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie do dnia 29 lutego 2016 r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.
 2. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola po raz pierwszy, winni złożyć wniosek
  o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola. Wnioski można pobrać w każdym przedszkolu. Niezłożenie w określonym terminie wypełnionego wniosku spowoduje nie ujęcie dziecka w procesie rekrutacji.
 3. Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego publicznego przedszkola, niż to do którego uczęszcza dziecko dotychczas muszą pamiętać, że ich dziecko będzie uczestniczyć w rekrutacji na takich samych zasadach, jak dziecko zapisywane do przedszkola po raz pierwszy. W związku z czym rodzice są zobowiązani wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.
 4. Przyjęcie dziecka do przedszkola, wymaga złożenia w przedszkolu do którego dziecko zostanie zakwalifikowane, potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola. Niezłożenie takiego dokumentu w określonym terminie, będzie oznaczało rezygnację z miejsca w tym przedszkolu. Tym samym dziecko nie zostanie ujęte na liście dzieci przyjętych do przedszkola.

Harmonogram rekrutacji

 1. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 7 do 30 marca 2016 r.;
 2. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy – od dnia 31 marca do 5 kwietnia 2016 r.;
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – do dnia 22 kwietnia 2016 r.;
 4. potwierdzenie  przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 25 – 29 kwietnia 2016 r.
 5. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w dniu 2 maja 2016 r.

 

Kryteria naboru dzieci do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa na rok szkolny 2016/2017

1. Pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego

Do publicznych przedszkoli przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Bierawa. Pierwszeństwo mają dzieci 6 letnie, które realizują obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe (liczba punktów dla każdego kryterium jest jednakowa) :

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

2. Drugi etap postępowania rekrutacyjnego

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie rekrutacji lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami przeprowadzany będzie drugi etap. W drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Rady Gminy Bierawa nr V/39/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie ustalenia kryteriów oraz wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bierawa :

 1. oboje rodzice/ opiekunowie prawni kandydata albo rodzic/opiekun prawny samotnie

wychowujący kandydata pozostają w zatrudnieniu w ramach stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej, samozatrudnienia lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym
- 20 punktów;

 1. rodzina kandydata objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny
  20 punktów;
 2. kandydat w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór jest czterolatkiem
  - 15 punktów;
 3. rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Bierawa w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór - 5 punktów.

 

 Plik: 

PDFZarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli.pdf (187,70KB)