Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 26/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E   nr   26 / 2016 

WÓJTA GMINY BIERAWA  
z dnia 14 marca 2016 r.
 

w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach   

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 37  ust.1, art. 40 ust. 1 pkt. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)
oraz zarządzenia nr 71/2015 z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Dziergowicach oraz zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w ewidencji gruntów oznaczoną  numerem działki 766/11, położoną w Dziergowicach, będącą własnością Gminy Bierawa.

§ 2.

Podaje się do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 2. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Dziergowicach.

 

Załącznik do zarządzenia
nr 26 /2016  z dnia 14.03.2016 r.

Wójt Gminy Bierawa
w dniu 14 marca 2016 r.

o g ł a s z a

pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Bierawa

 1. Oznaczenie nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, stanowiąca  las (LsV), której właścicielem jest Gmina Bierawa. Nieruchomość położona jest w Dziergowicach, w ewidencji gruntów oznaczona jest numerem działki 766/11 ark. mapy 13, o powierzchni 0,0413 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
  nr OP1K/00042080/1.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren oznaczony symbolem J2 UT jako tereny usług turystyki.   

Obciążenia nieruchomości - księga wieczysta obciążona wpisami w dziale III księgi wieczystej:

- służebność gruntowa i prawa stawiania znaków i ich utrzymywania na rzecz każdorazowych właścicieli nieruchomości Hajduki wykaz 392, z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 2971,

- prawo przejazdu na rzecz każdorazowego właściciela Przewóz wykaz 393 do 395 i 397 do 427
z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 24912,

- służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości Przewóz wykaz
z dotychczasową księgą wieczystą Dziergowice wykaz 983 – z urzędu przepisano z księgi wieczystej Kw nr 13845,

- służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymywanie przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nieruchomości Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano z księgi wieczystej Kw nr 1575,

- służebność gruntowa na rzecz Kolei Państwowych,

- służebność gruntowa na rzecz każdorazowego właściciela według wykazu Dziergowice 672 po zamknięciu księgi wieczystej Kw nr 3808,

- służebność drogi oraz prawo stawiania masztów linii wysokiego napięcia na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Hajduki Nyskie wykaz 293 – wypis przeniesiono z księgi wieczystej Kw nr 4032, gdzie przepisany był z danej księgi wieczystej Dziergowice wykaz354,

- służebność stawiania masztów elektrycznych wysokiego napięcia, utrzymywania przewodów elektrycznych w stanie zdatnym do użytku na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej Hajduki liczba wykazu 392 Sądu Powiatowego w Nysie
z powołaniem się na zezwolenie z dnia 15 października do 30 grudnia 1940 roku – przepisano
z księgi wieczystej Kw nr 1575.

Dział IV księgi wolny od wpisów.

 1. Cena wywoławcza 12 374,00 zł brutto (w cenie zawarty jest podatek VAT 23%).
 2. Termin i miejsce przetargu: Przetarg na wyżej wymienioną nieruchomość odbędzie się: w dniu 15 kwietnia 2016 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Bierawie, ul. Wojska Polskiego 12, pok. nr 24 o godz. 1000.
 3. Wadium 1 237,40 zł.
 4. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. wpłata wadium w terminie do dnia 12 kwietnia 2016 roku, gotówką lub przelewem, na konto Bank Pekao SA Oddział Opole nr 12 1240 3103 1111 0010 5014 8508.  Tytuł wpłaty wadium powinien jednoznacznie wskazywać uczestnika przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. Wpłacone wadium przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium jest zwracane w terminie 3 dni roboczych po dniu zamknięcia przetargu.
 2. okazanie komisji, przed otwarciem przetargu, dokumentu tożsamości w celu ustalenia zgodności danych osobowych przystępującego do przetargu i wpłacającego wadium,
 3. pełnomocnicy występujący w imieniu innych muszą okazać komisji, przed otwarciem przetargu, pełnomocnictwo do określonej czynności udzielone w formie notarialnej, w celu dołączenia do akt,
 4. w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i biorących udział
  w przetargu, niezbędne jest przedłożenia zaświadczenia o wpisie w Centralnej Ewidencji
  i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, bądź umowa spółki cywilnej. Podmioty, na które przepisy ustaw nałożyły obowiązek uzyskania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego – aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego. Przystępując do przetargu osoby fizyczna (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), pozostające w związku małżeńskim, posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), zobowiązane są złożyć pisemne pełnomocnictwo współmałżonka do udziału w licytacji,
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik dokona      przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.
 2. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży, w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie określonym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Zastrzega się prawo unieważnienia i odwołania przetargu z podaniem przyczyny.
 4. Termin uiszczenia kwoty za nieruchomość upływa najpóźniej do dnia zawarcia umowy.
 5. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Informacji o wszystkich sprawach związanych z przetargiem udziela stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, pokój nr 8, tel. 77 / 4872 266 w.112, email.: .