Dzisiaj jest sobota, 19 października 2019
Imieniny: Michaliny, Michała, Piotra

  • Change language
Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 28/2016 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr   28/2016

Wójta Gminy Bierawa
 z dnia 17 marca 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) oraz § 1 uchwały nr XIV/110/2016 Rady Gminy Bierawa z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego, zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Kotlarni.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx