Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu nowej edycji studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą

oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Bierawa nr IV/21/2015 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bierawa zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bierawa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 22 marca 2016r. do 20 kwietnia 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa, przy ulicy Wojska Polskiego 12, pokój nr 24 w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek od 8.00 do 17.00, wtorek-czwartek od 8.00 do 15.00, piątek od 8.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna, nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 24 marca 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Bierawa przy ulicy Wojska Polskiego 12, w sali nr 24 o godzinie 11.00.

Zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu studium.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bierawa, w sekretariacie Urzędu Gminy Bierawa, ul. Wojska Polskiego 12, pokój nr 31, w godzinach pracy urzędu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2016 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Bierawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja 2016r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Bierawa.  

                                                                                                        Wójt Gminy Bierawa

                                                                                                             Krzysztof Ficoń

 

Pliki:

DOCpierwsza strona_Bierawa-1.doc (2,46MB)

DOCprognoza_Studum_BIERAWA1.doc (1,35MB)

DOCStudium_Bierawa_POP8-1.doc (1,22MB)

Studium_Bierawa_03-2016_pop_uwagi_sm5-1.jpeg

JPEGStudium_Bierawa_03-2016_pop_uwagi_sm5-1.jpeg (569,51KB)