Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 36/2016 - BIP

Z A R Z Ą D Z E N I E    nr   36  / 2016

WÓJTA  GMINY  BIERAWA
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 4 pkt. 9, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) oraz § 6 ust. 3 uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 666, z 2014 r. poz. 300), zarządza się co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży lokal mieszkalny wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej, określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu o którym mowa w § 1 zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Korzonku.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 29/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu obejmującego lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste w drodze przetargowej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DOCXzałącznik.docx (18,91KB)