Komunikat:

Zapisz się do Newslettera !!!  Podaj adres e-mail a otrzymasz wiadomość o aktualnościach na stronie.

Zarządzenie Wójta Gminy Bierawa nr 47/2016 - BIP

 

Z A R Z Ą D Z E N  I E   nr  47 /2016

WÓJTA GMINY BIERAWA
 z dnia 11 maja 2016 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w brzmieniu określonym w  załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

  1. Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Bierawa na okres 21 dni oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy Bierawa, w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń w Bierawie i Lubieszowie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

DOCXzałącznik.docx (18,62KB)